System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S

NCBiR logoPolitechnika Śląska logo

 

W okresie wrzesień 2020 r.– grudzień 2021 r. w firmie Meden-Inmed Sp. z o.o. realizowany jest w konsorcjum z Politechniką Śląską (Lider) projekt partnerski “System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.2. Regionalne agendy naukowo-badawcze.

Przedmiotem projektu są prace B+R dotyczące opracowania koncepcji, wykonania i testowania prototypu innowacyjnego systemu diagnostyczno-rehabilitacyjnego DISC4SPINE (D4S) do korekcji wad postawy. Końcowy rezultat projektu stanowić będzie zintegrowany system biomechatroniczny umożliwiający:

  • przeprowadzenie diagnostyki wad postawy przed rozpoczęciem rehabilitacji,
  • monitorowanie terapii w czasie rzeczywistym,
  • personalizację działań terapeutycznych dla poszczególnych jednostek chorobowych.

Głównym celem projektowym jest wynalezienie i techniczna walidacja mechanicznych elementów oporowych oraz obejmy stabilizatora korpusu pacjenta, spełniających równocześnie rolę czujników pomiaru siły, z uwzględnieniem prawidłowości nieobciążającego kontaktu z ciałem człowieka. Do zadań kluczowych należy opracowanie multimodalnego systemu pomiarowego jak również systemu do akwizycji, ochrony, agregowania i analizy danych, zwłaszcza dla aplikacji w formie platformy internetowej.

Mierzalnymi efektami projektu będą:

  • współpraca przedsiębiorstwa z ośrodkiem badawczym,
  • skomercjalizowanie wyników prac B+R prowadzonych przez jednostkę naukową,
  • dokonanie zgłoszenia patentowego,
  • inwestycja prywatna uzupełniająca wsparcie publiczne w projekty B+R.

Wartość projektu: 3 502 763.55 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 977 288.79 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Regionalne agendy naukowo-badawcze.

Fundusze Europejskie | Unia Europejska | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

 


Zaktualizowano: 05-08-2020, 10:04