25 Luty 2014

Celem strategicznym programu jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Program podzielony jest na obszary od A do G. Jego realizacja przewidziana jest do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zakres dofinansowań obejmuje:

 • obszar A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
 • obszar B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach powiatowych i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • obszar D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 • obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia),
 • obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w art.: 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:

 • w przypadku obszaru A, B, C – 40% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
 • w przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
 • w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 15% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
 • w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON,
 • w przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Uwaga! W powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju (13,2% wg Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2013), wysokość środków, o których mowa powyżej, podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku obszarów A, B, C, D i G natomiast o 10 punktów procentowych w przypadku obszaru E programu, z zastrzeżeniem, iż zwiększenie intensywności pomocy nie dotyczy realizacji projektów z obszaru B programu polegających na likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w urzędach.

Beneficjentami programu mogą być dla:

 • obszaru A – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji tj. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej,
 • obszaru B – zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,
 • obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 • obszaru D – organizacje pozarządowe, gminy, powiaty, spółdzielnie socjalne osób prawnych,
 • obszaru E – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 • obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe,
 • obszaru G – powiaty.

Przewidywane warunki brzegowe – finansowe:

 • obszar A – do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,00 zł za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą i rehabilitowaną w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu,
 • obszar B – do 150.000,00 zł na każdy projekt,
 • obszar C – do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
 • obszar D

a) do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) do 250.000,00 zł dla autobusów,

 • obszaru E - do 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,
 • obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

Terminy składania wniosków:

 • wnioski i wystąpienia samorządów wojewódzkich i powiatowych dotyczących obszarów A, B, C, D, F i G programu od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2014 roku,
 • wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu od dnia 1 lutego do dnia 14 listopada 2014 roku.

Nasi przedstawiciele handlowi z przyjemnością opowiedzą na Państwa pytania i udzielą pomocy przy doborze odpowiedniego sprzętu.

Zapraszamy do kontaktu.

Pliki do pobrania:

Dokumenty PFRON

Informacje proceduralne

Lista powiatów zakwalifikowanych do programu