28 Wrzesień 2016

Ból i stan zapalny

Tło:

W USA na zapalenie rozcięgna podeszwowego cierpi prawie milion osób. Leczenie zachowawcze jest skuteczne w 90% wszystkich przypadków; u pozostałych pacjentów konieczne jest zastosowanie metod inwazyjnych.

Cel badania:

Ocena efektywności LLLT (terapia laserem małej mocy) o długości fali promieniowania 635 nm i o średniej mocy promieniowania 17,0 mW w leczeniu przewlekłego zapalenia rozcięgna podeszwowego.

Plan badania i zastosowane metody:

Wieloośrodkowe randomizowane badanie, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo.

Uczestnicy: 69 pacjentów ze zdiagnozowanym jednostronnym zapaleniem rozcięgna podeszwowego, utrzymującym się przez co najmniej 3 miesiące.

Metody:

  • 37 losowo wybranych pacjentów przydzielono do grupy leczonej aktywnie z zastosowaniem LLLT,
  • 32 losowo wybranych pacjentów przydzielono do grupy z placebo.

Terapia składała się z 6 sesji (2 sesje w tygodniu przez 3 tygodnie). Pacjentów poddano badaniu przed rozpoczęciem terapii oraz po 1., 2., 3., 6. i 8. tygodniu.

Analizowane parametry:

  • natężenia bólu według skali VAS (0 – 100),
  • grubość rozcięgna podeszwowego zmierzona dzięki dopplerowskiemu USG przed terapią i po jej zakończeniu,
  • Foot Function Index (Wskaźnik funkcji stopy służący do pomiaru bólu i ograniczeń aktywności).

Rezultaty:

  • znaczne obniżenie natężenia bólu w skali VAS uzyskano w 44,2% w grupie LLLT w porównaniu z nieznacznym obniżeniem natężenia bólu w 7,5% w grupie placebo,
  • w grupie LLLT grubość rozcięgna podeszwowego mierzona po zakończeniu terapii była znacząco mniejsza w porównaniu do pomiaru początkowego wykonanego przed rozpoczęciem terapii – różnica wyniosła 0,4 mm. W grupie z placebo grubość rozcięgna podeszwowego zmniejszyła się nieznacznie bo tylko o 0,1 mm,
  • w obu grupach odnotowano znaczącą poprawę mierzoną wskaźnikiem FFI, bez istotnych różnic między grupami.

Wnioski:

LLLT jest skuteczną i wolną od komplikacji metodą leczeniu bólu pięty w przebiegu zapalenia rozcięgna podeszwowego.

Konkluzja:

Terapia laserem małej mocy (LLLT) znacząco zmniejszyła ból i grubość rozcięgna podeszwowego w przebiegu przewlekłego zapalenia rozcięgna podeszwowego.

Pubmed Pubmed link
Low-Level Laser Therapy at 635 nm for Treatment of Chronic Plantar Fasciitis: A Placebo-Controlled, Randomized Study.

Link do artykułu źródłowego – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25769363